آخرین قیمت تغییر روز قبل آخرین  حداکثر حداقل زمان
اونس طلا

دلار

نفت

اونس نقره

آخرین قیمت تغییر روز قبل آخرین  حداکثر حداقل زمان
مثقال17جهانی

مثقال طلای 17

گرم طلای 18

مثقال نقره 999

آخرین قیمت ارزش طلا تغییر روز قبل آخرین  حداکثر حداقل زمان
سکه بهار آزادی    

 
تمام سکه امامی    

 
نیم سکه    

 
ربع سکه    

 
سکه یک گرمی    

 

آخرین قیمت تغییر روز قبل آخرین  حداکثر حداقل زمان
مثقال طلای 18

گرم طلای 18

مثقال طلای 20

گرم طلای 20

مثقال طلای 21

گرم طلای 21

مثقال طلای 22

گرم طلای 22

گرم طلای 24